Vítejte na webu Bydara.cz

Online magazín

Integrace a inkluze

Díky asistentům pedagoga, podpůrným službám a odborným kvalifikacím pedagogů, by se to mohlo povést.

CO TATO SLOVA ZNAMENAJÍ
·         Jde o pojmy, které se vyskytovaly ve slovnících až před několika lety v souvislosti s otevřením prostoru pro uplatňování lidských práv a se změnou v chápání a přístupu k postižení, k jinakosti.

Integraci lze volně přeložit jako zapojení, splynutí, začlenění.
·         V pedagogickém slovníku je integrace vyložena jako přístup a způsob zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol.
tři ruce
Inkluze bývá mnohdy vnímána a také prezentována jako synonymum integrace. Častější a přesnější je pojetí inkluze jako vyššího stupně integrace, vyšší kvality.
·         Inkluze se týká všech žáků, nebo studentů, nejen těch, kteří mají speciálně vzdělávací potřeby, a zároveň také ostatních lidí – rodičů, učitelů, poradenských pracovníků, asistentů…
 rodina a vozíčkář
·          Zatímco při integraci je zaměřováno na potřeby jedince se znevýhodněním, pro inkluzi je charakteristické zaměření na potřeby všech vzdělávaných, celková změna atmosféry ve škole, kvalitní výuka pro všechny děti a prospěch pro všechny žáky i pedagogy.
·         Podstatou inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělávání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Proto se zde významnou měrou uplatňuje asistent pedagoga, který pomáhá s individualizací výuky. A pomáhá naplňovat cíle kooperace, komunikace a respektu k různosti.
CO NA TO ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Z níže uvedených vyhlášek by mělo být vše dostatečně legislativně ošetřeno a nic by tedy nemělo bránit tomu, aby měly všechny děti dostatek příležitostí srovnatelných s příležitostmi svých vrstevníků.
·         Právo na vzdělání a rovný přístup k němu stanovíListina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky(1993), i Úmluva o právech dítěte (1989).
·         Koncem roku 2006 přijala OSN Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která podle článku 24 ukládá vládám zemí EU zajistit na všech úrovních inkluzivní vzdělávací systém.
·         Možnost začlenění dítěte do běžné školy u nás poprvé zmiňuje vyhláška č. 291-1991 Sb., o základních školách.
žádné myšlenky
·         V roce byla vydána Směrnice MŠMT o integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do školy a školských zařízeních.
·         Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zdůrazňuje zásadu rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace, respektován vzdělávacích potřeb jednotlivce a zásadu vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

Integrace a inkluze
5 (100%)1